ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50150000-6437

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

8

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

การที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนโดยส่วนรวมให้ดีขึ้น โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่และท้องถิ่นของตนเอง แต่ว่าในการดำเนินงานการให้ประชาชนทุกๆคนเข้ามาร่วมดำเนินการแสดงความคิดเห็น ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากและไม่สะดวก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกสรรหาตัวแทนของประชาชนทั้งหมดหรือของกลุ่ม เพื่อมาเป็นแกนนำผู้ประสานงาน ติดตามงาน ระดมความคิดเห็นของชาวชุมชนและดำเนินการอื่นใดในนามของประชาชนในชุมชน ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนที่ว่านี้ในรูปแบบของการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครก็คือ “คณะกรรมการชุมชน” และกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เบิกจ่ายได้ตามจำนวนบ้านในชุมชน ดังนี้ - ชุมชนที่มีบ้านเรือนในชุมชนไม่เกิน 200 หลังคาเรือน จำนวน 66 ชุมชน เบิกจ่ายได้ชุมชนละ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน - ชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งแต่ 201 – 500 หลังคาเรือน จำนวน 28 ชุมชน เบิกจ่ายได้ชุมชนละ ไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือน - ชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งแต่ 501 หลังคาเรือน จำนวน 5 ชุมชน เบิกจ่ายได้ชุมชนละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือน

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตน 2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม อนามัยและจิตใจ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรม เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2023-01-03)

8.00

03/01/2566 : ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:12%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน ต.ค. 65
:8%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน พ.ย. 65
:8%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน ธ.ค. 65
:8%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน ม.ค. 66
:8%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน ก.พ. 66
:8%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน มี.ค. 66
:8%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน เม.ย. 66
:8%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน พ.ค. 66
:8%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน มิ.ย. 66
:8%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน ก.ค. 66
:8%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือน ส.ค. - ก.ย. 66
:8%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6437

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6437

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **