ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 50150000-6445

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

33

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33

นางสาวกรรณิการ์ อุ่นบุญเรือง โทร. 7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร พบว่ายังเป็นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดที่สำคัญตลอดจนเป็นแหล่งพักเก็บยาเสพติดก่อนกระจายไปสู่ผู้เสพ การลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างการรับรู้เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการป้องกันและการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย สามารถป้องกันประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าสู่วงจรการใช้ยาเสพติดได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครที่ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการสำคัญ และเป็นนโยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัยซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20.ปี (พ.ศ..2556.-.2575). เพื่อให้เกิดความสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตหนองจอก มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสังคมชุมชน โดยมุ่งหมายให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าว ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฎิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาคี ซึ่งจะช่วยลดระดับความรุนแรงในเชิงพื้นที่ และคงไว้ซึ่งความเข็มแข็งของเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับภาคีต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ อันจะนำพาให้พื้นที่เขตหนองจอกมีความแข็งแกร่ง พร้อมต่อการเดินหน้าไปสู่การลดนักเสพหน้าใหม่และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กว้างขวางกว่าเดิม สำนักงานเขตหนองจอก ตระหนักในปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 2.3 เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตหนองจอก และประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก รวมจำนวน 686 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 10 คน 3.2 ด้านคุณภาพ เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตหนองจอก และประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ%
๑.๑.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2023-01-03)

33.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมรายชื่ออาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (อสย.) เพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ 1
:25%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. ประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1
:40%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ 2
:60%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. ประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2
:85%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2017

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **