ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานผู้นำศาสนาอิสลามเขตหนองจอก : 50150000-6446

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

33

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33

นางมารีนา โทร. 7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ คือ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด สำนักงานเขตหนองจอก ในฐานะหน่วยงานระดับปฏิบัติที่ต้องทำงานกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อิสลามและผู้เกี่ยวข้อง โดยทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มพูนความรู้และการแบ่งปันประสบการณ์โดยการเปิดโอกาสให้ผู้นำได้รับการสัมมนาศึกษาดูงานกับชุมชนที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การช่วยคิด ร่วมกันตัดสินใจ ช่วยกันวางแผนและร่วมกันดำเนินการโดยประชาชน อันนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม ให้เกิดความเข้มแข็ง บริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน 2.2 เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลาม ได้เพิ่มความรู้และประสบการณ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของตนเอง 2.3 เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามเขตหนองจอก แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดจันทบุรี ผู้นำศาสนาอิสลาม (อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการประจำมัสยิด) 145 คน วิทยากร 4 คน รวมจำนวน 149 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 11 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2023-01-03)

33.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำรายละเอียดโครงการและคำสั่งมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
:35%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการอบรมสัมมนา
:50%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. ดำเนินการจัดอบรมก่อนการเดินทางไปสัมมนาศึกษาดูงานต่างจังหวัด
:70%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานในต่างจังหวัด
:90%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานสัมมนา
:100%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **