ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50150000-6447

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

33

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33

นางนภาพร เอี่ยมอิทธิพล โทร. 7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร. นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ อปพร. เขตหนองจอก เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. เขตหนองจอก ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน อปพร. เขตหนองจอก 2.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 พนักงานวิทยุประจำศูนย์ประสานงาน อปพร. ทุกวัน วันละ 2 ผลัด ผลัดละ 2 คน 3.2 เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ ในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2023-01-03)

33.00

03/01/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเวรวิทยุสื่อสาร เดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 24,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของ อปพร. ประจำเดือน
:40%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. ประจำเดือน
:95%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร. เขตหนองจอก
:100%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **