ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก : 50150000-6448

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

33

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33

นายรัชพล เรืองศรี โทร. 7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชน

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บริการด้านข้อมุล ข่าวสาร และการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารถูกต้องครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2023-01-03)

33.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานเขตหนองจอกผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานเขตหนองจอกผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
:100%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2036

ตัวชี้วัด : เว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับการปรับปรุงและพัฒนาครบทุกช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **