ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50170000-7026

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหาย อันเนื่องจากสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชนและส่วนราชการจากภัยดังกล่าว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ขึ้น เพื่อให้อำนาจกรุงเทพมหานครในการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต และ 2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน

เป้าหมายของโครงการ

1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นค่าอาหารและค่าเดินทางในอัตราที่ระเบียบกำหนด 2. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน มีงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบเเทนอาสาสมัครเเละค่าวัสดุใช้สอยประจำเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2022-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการ
:60%
เริ่มต้น :2022-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุป รายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2022-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7026

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7026

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **