ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 24 : 50170000-7027

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสถานที่ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งเป็นนิวาสสถานเดิมครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นสถานที่ที่เปรียบประดุจพระราชอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงความรัก ความผูกพัน เปี่ยมไปด้วยความกตัญญุตาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงถวายแด่พระราชมารดาของพระองค์ นอกจากนั้นอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ยังเป็นสวนสาธารณะพระราชทานเพื่อให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งจัดกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั้งทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา ตลอดจนการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรงสงเคราะห์ประชาชนทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้ยังทรงยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ทรงใฝ่พระราชหฤทัยศึกษารอบรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ทรงน้อมนำธรรมะมาเป็นพระราชจริยวัตรอย่างงดงาม เนื่องในโอกาสวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครบรอบ 121 ปี กรุงเทพมหานคร ร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 23” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วม เฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมและนำหลักธรรมที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย บรรยากาศของชุมชนดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 4. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 5. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 6. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยในการแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน จัดงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 23” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-01-03)

100.00

03/01/2566 : จัดงานน้อมรำลึกสมเด็จย่าเสร็จสิ้นเเล้วเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดงานน้อมรำลึกสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 24 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
:80%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7027

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7027

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **