ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่ายเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ : 50170000-7030

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นายพีรพัฒน์ อนันต์ธนสาร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการกำกับดูแล และการดำเนินกรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามสิทธิที่สมควรจะได้รับ และการเจ้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน เครือข่าย และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้กลุ่มเด็กสภาพยากลำบาก อทิ เด็กแร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เด็กไร้สถานะทางทะเบียน แรงงานเด็ก และเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการ การส่งเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพตามความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถพึ่งตนเองได้รับปัจจัยจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.3 เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหายากลำบากให้ได้รับปัจจัยพื้นฐนในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

เป้าหมายของโครงการ

การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2566 ตามกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนยากลำบาก ดังนี้ 3.1 กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และแด็กยากจน อายุไม่เกินด 18 ปี 3.2 กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มียอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึงอยุต่ำกว่า 60 ปี 3.3 กลุ่มผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคนพิการ ทุกช่วงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-28)

10.00

อยู่ระหว่างกำลังตรวจสอบเอกสารจำนวน 11 ราย เป็นเงิน 55,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนะมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมหาหรือหรือกำหนดแนวทางดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลบการปฏิบัติงาน
:15%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7030

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7030

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **