ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัพิชัยญาติ : 50170000-7053

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ของเดิมมีสภาเก่าชำรุด ใช้การได้ไม่ดีอาจเกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียน ครู จึงเห็นควรปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อความสวยงานปลอดภัย

50170300/50170300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด 2. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด โดยการติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมขนาด 1.20X2.40 จำวน 2 ชุด 2. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ด้วยการทาสีใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2023-01-03)

5.00

03/01/2566 : เดือนธัวาคม 2565 ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:๒.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:๓.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:๔.จัดทำร่างขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:๕.จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:๖.เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 7
:๗.ดำเนินการหา ผู้รับจ้างดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:๘.สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7053

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7053

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **