ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยเจริญรัถ 30 จากต้นซอยถึงบ้านเลขที่ 32 : 50170000-7054

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผิวทางเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนเเละผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้

50170300/50170300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร - สกัดพร้อมเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.95*1.35 เมตร ลึก 0.30 เมตร 7 แห่ง - สกัดพร้อมเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1.25 * 1.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร 7 แห่ง - ติดตั้งฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน. -01 14 ฝา 2. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay แอสฟัลต์ติกคอนกรีต - ขุดรื้อผิว AC หน้า 5 ซม. เนื้องที่ประมาณ 231 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอลฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท. -04 กว้างเฉลี่ย 2.25 เมตร ยาว 77.50 เมตร หรือตามสภาพเนื้องที่ประมาณ 231 ตร. ม.

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร 2. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียด
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7054

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7054

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **