ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : 50170000-7057

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

ฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทยในการกอบกู้อิสรภาพ เอกราชของชาติไทยคืนจากพม่า อีกทั้ง ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และทรงเป็นผู้นำที่มีความกล้าหาญและเสียสละ พระองค์ทรงตรากตรำศึกสงครามตลอดรัชสมัย เพื่อปราบปรามและป้องกันศัตรูของประเทศชาติ จนสามารถรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างราชธานี นามกว่า “กรุงธนบุรี” ด้วยพระบารมีของพระองค์ที่ทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็นจวบจนปัจจุบัน ประชาราษฎร์ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันอเนกอนันต์ ด้วยการยกย่องถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” และรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตคลองสาน และสำนักงานเขตฝั่งธนบุรี หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน จึงได้ร่วมกันจัด “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น ในวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2565

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำนึก เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวของพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 4. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2023-01-03)

90.00

03/01/2566 : เดือนธันวาคม 2565 จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี และถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
:30%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7057

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7057

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **