ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด : 50170000-7058

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดเป็นจำนวนมาก และโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มอายุลดน้อยลง เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน จากสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นแหล่งค้า แหล่งพักเก็บ ลำเลียงผ่านของยาเสพติด ทำให้มีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการป้องกันภัยและยาเสพติดในพื้นที่จะต้องมีการช่วยกัน เฝ้าระวัง สอดส่องดูแลสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและต่อต้าน ยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่เขตคลองสานไม่ว่าจะเป็นชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา เพื่อป้องกันยาเสพติด และช่วยกันค้นหา แนะนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา สำนักงานเขตคลองสานในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเขตคลองสาน มีหน้าที่ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคลองสาน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสาน เพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตคลองสาน

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2.2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตคลองสาน จำนวน 256 คน แบบไป - กลับ 3.2 จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ%
๑.๑.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : เดือนธันวาคม 2565 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ
:40%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมของอาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
:40%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7058

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7058

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-851

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **