ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50170000-7060

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ ก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตาม สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างสมดุลได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการบริการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิต ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ และบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 ขึ้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัยซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

50170400/50170400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร บ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ อาคารสาธารณะ ผู้ประกอบอาชีพ บุคลากร หน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ได้มาตรฐานเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุข ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้รวดเร็ว ทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2023-01-03)

5.00

03/01/2566 : เดือนธันวาคม จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ขออนุมัติโครงการฯ/แผนปฏิบัติการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. กิจกรรมที่1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:2.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:2.2 ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ฯ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:3. กิจกรรมที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:3.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานและตรวจการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:3.2 ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการ แพทย์และสาธารณสุขในการดำเนินงานการบังคับกฎหมายของพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตคลองสาน
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการเขตคลองสาน
:10%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7060

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7060

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **