ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50210000-6685

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2564)

17

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑0.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นั้นด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติแล้วจำนวน 6 เขต ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตภาษีเจริญ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่

50210400/50210400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2. เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย ผู้จำหน่ายยาสูบ ผู้เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-09-23)

17.00

23/09/2564 : ไม่ได้ดำเนินการอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-08-24)

17.00

24/08/2564 : จัดอบรมให้ความรู้ผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตภาษีเจริญ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมฯได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-07-29)

17.00

29/07/2564 : จัดอบรมให้ความรู้ผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตภาษีเจริญ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-06-24)

17.00

24/06/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตภาษีเจริญไม่สามารถจัดอบรมดังกล่าวได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-05-25)

17.00

25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้จำหน่ายยาสูบได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้จำหน่ายยาสูบได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-04-23)

17.00

23/04/2564 : ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-03-26)

17.00

26/03/2564 : กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบ วันที่ 20 เมษายน 2564 โดยจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ และหนังสือเชิญวิทยากรแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-23)

12.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-25)

12.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้กับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องชะลอออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-25)

12.00

25/12/2563 : สรรหาวิทยากรเพื่อดำเนินกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม ให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
:70%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6685

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6685

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-865

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
17.00

100 / 100
3
17.00

0 / 0
4
17.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **