ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ : 50210000-6778

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นายสงกรานต์ อุดอ้าย โทร.6637

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการกำกับดูแลและดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสังคม ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566 - 2570) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายๆ ครอบครัวบุคคลในครอบครัวถูกเลิกจ้างสูญเสียรายได้ส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวทุกเพศทุกวัยการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก สำนักงานเขตภาษีเจริญในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน และไร้ที่พึ่ง ประกอบด้วยกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามประเภทค่าใช้จ่ายรูปแบบต่างๆ เช่น เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบเงินสงเคราะห์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความยากลำบากเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กลุ่มเด็กในสภาพยากลำบาก อาทิ เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เด็กไร้สถานะทางทะเบียน แรงงานเด็ก และเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับปัจจัยจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหายากลำบากให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

เป้าหมายของโครงการ

การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ตามกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนลำบาก ดังนี้ 1. กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจน อายุไม่เกิน 18 ปี 2. กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี 3. กลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป และคนพิการ ทุกช่วงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจผู้มีคุณสมบัติเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการกิจกรรมต่างๆ
:60%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผลดำเนินรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6778

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6778

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **