ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้พระ พากิน ชมถิ่นวิถี ของดี @ภาษีเจริญ : 50210000-6779

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางศิวนาถ มหัธนันท์ โทร.6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 17.18 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค (โดยเฉพาะด้านการคมนาคม) จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น จุดเด่นของพื้นที่คือมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประกอบด้วยพระอารามหลวง จำนวน 6 วัด วัดราษฎร์ จำนวน 21 วัด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีชักพระวัดนางชี แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในเรื่องของสายน้ำแห่งวัฒนธรรม เหมาะกับการพัฒนาระบบสัญจรเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพทางระบบเศรษฐกิจชุมชน สำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความสำคัญของการฟื้นฟูอนุรักษ์วิถีชีวิตริมคลองแบบดั้งเดิม ส่งเสริมการสร้างเส้นทางรถจักรยาน เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ และเส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ รวมถึงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เสริมสร้างผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้เป็นที่รู้จัก ที่ยังคงไว้ซึ่งมรดกด้านวัฒนธรรมที่ดีงาม จึงจัดทำโครงการ ไหว้พระ พากิน ชมถิ่นวิถี ของดี @ภาษีเจริญ เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยง ล้อ ราง เรือ และสอดคล้องกับนโยบายที่ 6 มหานครแห่งอาเซียน เพื่อรักษาการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกให้คงอยู่สืบไป

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กระตุ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจกับประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 3. เพื่อสนองนโยบาย รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ 6 มหานครแห่งอาเซียน เชื่อมโยง ล้อ ราง เรือ และร่วมการเปิดเมืองกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินการรวม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมล่องเรือไหว้พระอิ่มบุญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 450 คน โดยจัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ ณ วัดในพื้นที่เขตภาษีเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 5 ครั้ง 2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Bike Rally (จักรยาน) ปั่นแบบสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตภาษีเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 4 ครั้ง 3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรถตู้พาเพลิน ชมถิ่นวิถี ของดีภาษีเจริญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 750 คน โดยจัดกิจกรรมนั่งรถตู้ เพื่อท่องเที่ยวตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตภาษีเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 15 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-03)

30.00

03/01/2566 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมล่องเรือไหว้พระอิ่มบุญ ระหว่างวันที่ 3-5 และ 17-18 ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดขั้นตอนและรูปแบบกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6779

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6779

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **