ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน : 50210000-6780

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นายสงกรานต์ อุดอ้าย โทร.6637

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

คนพิการ ถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม และมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคม มีโอกาสในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ้างานคนพิการ ได้แก่ มาตรา 33 ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการคนหนึ่ง เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน (อัตราส่วน 100 : 1) มาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเจ้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐนายจ้างหรือเจ้าของประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการจ้างงานของคนพิการเป็นอย่างมาก สถานประกอบการหลายแห่งต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงหรือยิ่งไปกว่านั้นคือต้องเลิกประกอบกิจการ จึงทำให้อัตราส่วนการจ้างงานคนพิการลดลงตามด้วย จากการสำรวจขององค์การคนพิการพบว่าตำแหน่งของคนพิการหายไปประมาณ 16 –20% จากที่เคยมีงานทำแล้วกลับมาตกงานจะได้รับผลกระทบอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานคนพิการ เพราะมองว่าคนพิการเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง จำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงมีนโยบายให้ส่งเสริมการจ้างานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีข้าราชการ จำนวน 35,237 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 31,655 คน ซึ่งต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน 669 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ประกอบกับมติที่ประชุมหารือเรื่องการจ้างงานคนพิการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) เป็นประธานการประชุม มอบสำนักพัฒนาสังคมดำเนินการจัดทำโครงการจ้างงานคนพิการในสำนักงานเขต เขตละ 6 คน สำนักพัฒนาสังคมจึงได้จัดทำโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ สิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือนหรือรายได้แล้ว คนพิการที่ได้ทำงานจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่พึ่งพิงให้ครอบครัว และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเช่นบุคคลทั่วไป และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35 2. เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของครอบครัว 3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานตัวอย่างของภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

เป้าหมายของโครงการ

จ้างคนพิการเพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักเขตภาษีเจริญ จำนวน 6 คน ขอบเขตของตำแหน่งงานให้เป็นไปตามบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต โดยกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถและประเภทของความพิการ อัตราจ้างให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือวุฒิประถมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-03)

30.00

03/01/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนคนพิการ เดือน พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร
:40%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
:40%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6780

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6780

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **