ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50210000-6781

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางศิวนาถ มหัธนันท์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เป็นประเพณีอันดีงาม ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน และยังจำแนกจำเพาะปรากฏเป็นประเพณีวิถีชีวิตของแต่ละจังหวัด หรือแต่ละท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ที่แสดงถึงความจงรักภักดี ความผูกพัน ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังสะท้อนความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ของคนในชุมชนอีกด้วย สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตระหนักและเห็นคุณค่าในจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย อาทิ กิจกรรมประเพณีชักพระวัดนางชี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านศาสนพิธี ความเชื่อถือ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ และกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สามารถสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน และแสดงถึงความจงรักภักดี และความเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์กิจกรรมวันสำคัญของชาติ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รวม 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเพณีชักพระวัดนางชี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,400 คน โดยจัดพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จทางเรือพร้อมขบวนเรือบุปผชาติ กิจกรรมแข่งขันการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ การกล่าวคำอารธนาในศาสนพิธี และการปาฐกถาธรรม และฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ 2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระ พิธีการทางศาสนา การปล่อยนก การปล่อยปลา การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ หรือในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน จัดให้มีพิธีสงฆ์ ขบวนแห่เทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 15 วัด 4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คนเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-03)

30.00

03/01/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ประเพณีชักพระวัดนางชี และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงายผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6781

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6781

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **