ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50210000-6782

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวพิไลวรรณ ภักดีเมือง โทร.6637

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว สำนักงานเขตภาษีเจริญ เป็นเขตหนึ่งในจำนวน 26 เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 2 ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวง อย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และบริหารจัดการแผนการพัฒนาการเกษตรตรงตามความต้องการของเกษตร 2. เพื่อให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง แก่เกษตรกร และประชาชน เยาวชน ที่สนใจ 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางหว้า แขวงบางจาก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงคลองขวาง แขวงบางด้วน แขวงบางแวก 1.จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จำนวน 2 ครั้งต่อศูนย์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คน /ศูนย์/ครั้ง และสนับสนุนเงินค่าตอบแทนการประชุม ให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 2. สนับสนุนค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเครื่องใช้สำนักงานแก่ศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ 3. จัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรโดยการสนับสนุนวัสดุ เพื่อใช้ในการสาธิตด้านวิชาการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและรายละเอียด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและรายละเอียดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
:25%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
:20%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร
:25%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6782

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6782

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **