ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50210000-6783

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวสราลี ขำสังข์ โทร.6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน และการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนที่กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีข้อควรปรับปรุงในเรื่องความพอเพียงในการให้บริการ เช่น การปรับปรุงในด้านกายภาพ อุปกรณ์กีฬา จำนวนลานกีฬาและจำนวนอาสาสมัครลานกีฬา รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มี สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น สำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมจำนวน 19 แห่ง โดยมีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬา และมีสโมสรกีฬาภาษีเจริญคอยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาของเขตภาษีเจริญ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 4 คน และสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตภาษีเจริญ

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาภาษีเจริญ 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาภาษีเจริญ 3. เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

1. อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน 2. จัดกิจกรรมของสโมสรกีฬา และลานกีฬาเขตภาษีเจริญ กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอล ประเภททีมชาย จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 3. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาภาษีเจริญ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกีฬาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 ลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-03)

30.00

03/01/2566 : - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของอาสาสมัคร เดือน พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัคร
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานร่วมดำเนินการ ทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2022-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6783

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6783

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **