ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50210000-6784

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นายจุมพล ปรักกะมานนท์ โทร.6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจตลอดจนเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง ๕ ด้าน ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และอนามัย ประกอบกับระเบียบกรุงเทพ-มหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงตระหนักถึงการให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ขึ้น

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 2.เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 4.เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรกรรมการชุมชน ให้เกิดความร่วมใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นเขตภาษีเจริญ จำนวน 51 ชุมชน (แบบ ก.ช. 1) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-03)

30.00

03/01/2566 : - เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงเดือน พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการพร้อมรายละเอียด
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ แต่ละเดือน
:50%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6784

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6784

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **