ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50210000-6786

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นเงินรายหัว คนละ 600.- บาท ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2.2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 2.3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ 13 โรงเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน คนละ 600.- บาท สำหรับเป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และค่าประกันอุบัติเหตุ 2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 6,298 คน (สถิตินักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ได้รับการจัดสรรชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และมีประกันอุบัติเหตุครบทุกคน ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญได้รับการสนับสนุนชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ และมีประกันอุบัติเหตุ ที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกัน สามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2023-01-03)

15.00

03/01/2566 : ขออนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยเเล้ว สถานศึกษาประชุมกำหนดแนวทางและแผนดำเนินการจัดซื้อชุดสำหรับนักเรียน และสรรหาบริษัทประกันภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สถานศึกษาประชุมกำหนดแนวทางและแผนดำเนินการจัดซื้อชุดสำหรับนักเรียน และสรรหาบริษัทประกันภัย
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาชุดสำหรับนักเรียน
:30%
เริ่มต้น :2023-05-15 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ
:35%
เริ่มต้น :2023-04-16 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6786

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6786

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **