ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50210000-6787

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้ที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ ผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ซึ่งลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำและผู้ตาม 2.3 เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คน สมาชิกยุวกาชาด จำนวน 160 คน วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน รวมจำนวน 400 คน เข้ารับการฝึกอบรมแบบพักค้าง รวม 3 วัน 2 คืน ด้านคุณภาพ ลูกเสือสามัญและสมาชิกยุวกาชาด ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯและโครงการได้รับอนุมัติเเล้ว อยู่ระหว่างวางแผนกำหนดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ประสานสถานที่ กำหนดวันเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนกำหนดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ประสานสถานที่ กำหนดวันเวลา
:20%
เริ่มต้น :2022-10-22 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-22 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมจัดหาผู้รับจ้างทำอาหาร และจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรม ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด
:35%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตั้งฎีกาเบิกจ่ายและสรุปประเมินผลการดำเนินการโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-03-10 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-10 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6787

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6787

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **