ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50210000-6788

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 โรงเรียน (80 เครือข่าย) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพเกิดความยั่งยืน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการ ที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ เพื่อการผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2.3 เพื่อคัดเลือก และประเมิน “ครูดีเด่น”

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน และมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ 3.2.2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน 3.2.3 ครูดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและโครงการได้รับอนุมัติแล้ว จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เครือข่ายละ 90,000 บาท ดังนี้ 1. เครื่อข่ายที่ 53 โรงเรียนวัดนิมมานรดี 2. เครือข่ายที่ 54 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 3. เครือข่ายที่ 55 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย
:10%
เริ่มต้น :2022-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เครือข่ายโรงเรียนดำเนินการจัดนิทรรศการ,คัดเลือก “ครูดีเด่น”และประกวดหรือแข่งขันความสามารถของครูและนักเรียน
:75%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6788

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6788

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **