ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50210000-6791

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9(6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการฯ 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 13 โรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3.2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2023-01-03)

15.00

03/01/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างประชุมเตรียมการจัดสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนจัดสัมมนา จำนวน 2 ครั้ง/ปี จัดประชุมสัมมนา แบบไป- กลับ จำนวน 1 วัน
:75%
เริ่มต้น :2022-11-10 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-10 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6791

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6791

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **