ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50210000-6792

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเกษตรกรได้หันมาใช้แนวทางการดำเนินการตามพระราชดำริในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ขุดบ่อเลี้ยงปลาและกักเก็บน้ำในการทำแต่ละอย่างก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรกรหันมา ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีกันมากขึ้น เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ปลูกพืชผัก กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการจัดโครงการเกษตรในโรงเรียน ผักดีไม่มีสารพิษ ธุรกิจเกษตร ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรณรงค์การไม่ใช้สารเคมีเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงภัยอันตรายของสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองศาลางาม ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาเกษตรที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียน ฃจึงเห็นควรให้ดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน 2.2 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กนักเรียนในการมีส่วนรับผิดชอบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความสามารถในการปลูกพืชผักสวนครัวได้ตามขั้นตอน 2.4 เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2.5 เพื่อเป็นการสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองศาลางาม 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการดำเนินงานเชิงการค้า เกิดนิสัยรักการทำงานและเป็นการวางพื้นฐานในการประกอบอาชีพของนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติเเล้ว โรงเรียนวัดทองศาลางามดำเนินการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานเกษตรปลอดสารพิษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนวัดทองศาลางามประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานเกษตรปลอดสารพิษ
:20%
เริ่มต้น :2022-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและพันธุ์ผักฯ
:30%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปลูกผักและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริหารจัดการผลผลิต
:35%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6792

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6792

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **