ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50210000-6794

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง โดยมีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือและยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25๕๑ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละ เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือที่จะนำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงจัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2.2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานครออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง 2.3 เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและการส่งเสริมการทำความดี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 30 คน เข้าร่วมพิธีสวนสนาม 3.1.2 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมบนอัฒจันทร์ 3.2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : โครงการได้รับอนุมัติเเล้ว ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวเเทนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีฯ ส่งสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2022-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนคัดเลือกสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีฯ ส่งสำนักการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนทำการฝึกเดินสวนสนามให้แก่ผู้บังคับบัญชา สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี
:20%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนให้สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมซ้อมใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2565 และเข้าร่วม พิธีฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
:35%
เริ่มต้น :2023-06-16 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2023-07-02 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-07-02 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6794

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6794

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **