ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50210000-6795

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ยุวกาชาดมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดนั้น สามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละและบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครขึ้น

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.2 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญรำลึกถึงความสำคัญ ของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2.3 ส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 3.2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : โครงการได้รับอนุมัติเเล้ว ดำเนินการประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวเเทนเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดฯ คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี ผู้แทนยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาจากโรงเรียนวัดนิมมานรดีดำเนินการฝึกซ้อมการสวนสนามตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดฯ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-28 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-28 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนคัดเลือกสมาชิก ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีฯ ส่งสำนักการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2022-11-28 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-28 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนทำการฝึกสวนสนามยุวกาชาดให้แก่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด
:20%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนให้สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมซ้อมใหญ่ 1 วันในเดือนมกราคม 2566 และร่วมพิธีปฏิญาณตนฯ 1 วัน ในวันที่ 27 มกราคม 2566
:35%
เริ่มต้น :2023-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2023-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6795

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6795

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **