ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50210000-6797

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษา ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 2.3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ สนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 657 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2023-01-03)

15.00

03/01/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติเเล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-26 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-26 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและบริบท ของแต่ละพื้นที่
:75%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6797

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6797

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **