ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น : 50210000-6800

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2566)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะภาษามิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการและเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขัน ความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้คน เนื่องจากการมีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติจะทำให้สามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลกได้ ส่วนภาษาที่สามของชาวอาเซียนนั้นก็คือ ภาษาอื่นในอาเซียนภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากกว่าหนึ่งภาษา เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปิโน ภาษาฮินดี และภาษาทมิฬ นอกจากนั้นยังมีภาษาของประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนที่เป็นประเทศคู่เจรจาสำคัญของอาเซียนอีกแปดประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ซึ่งหมายความว่าจะต้องเรียนรู้ภาษาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย และภาษาที่ใช้ในอินเดียอีกหลายภาษา (ฮินดี, อูรดู, ทมิฬ, เบงกาลี ฯลฯ) การสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก 1 ภาษา โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 โรงเรียน

50210700/50210700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ห้องเรียน ประมาณ 120 คน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน 3.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ทางภาษาที่เรียนในระดับพื้นฐานที่เพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2023-01-04)

25.00

04/01/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ครูสอนภาษาญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสรรหาตัวบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่อขออนุมัติตัวบุคคล
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นใน ภาคเรียนที่ 2/2565 และ1/2566
:75%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-6800

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-6800

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **