ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50230000-3593

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จึงสมควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือ หรือยุวกาชาดที่ดี เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น มีความเป็นผู้นำระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขบวนการทางลูกเสือ และยุวกาชาด จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคมและของชาติต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด สำนักงานเขตบางขุนเทียน จึงเห็นควรจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อทดแทนนายหมู่ลูกเสือสามัญ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว ให้เพียงพอในปีปัจจุบัน

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รู้จักความสามัคคี และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2.2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในบทบาทของการเป็นผู้นำหมู่ได้ 2.3 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้อย่างราบรื่นไม่เกิดข้อขัดแย้ง 2.4 เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 160 รวม 320 คน ดำเนินการโดยผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 40 คน ผู้กำกับ ยุวกาชาด 40 รวม 80 คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน รวมทั้งสิ้น 400 คน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 นักเรียนชายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน 3.1.2 นักเรียนหญิงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน 3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 80 คน 3.2 ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถทำกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาการลูกเสือและยุวกาชาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ%
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-30)

10.00

30/12/2565 : อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนเพื่อขอรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3593

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3593

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-6525

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **