ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50230000-3594

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะยึดนักเรียนเป็นสำคัญ โดยหาวิธีการให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล จนเกิดเป็นองค์ความรู้ในตัวนักเรียนหลีกหนีจากการเรียนแบบเก่าที่ใช้วิธีท่องจำหรือจำให้มาก นักเรียนจะใช้ความรู้ที่มีอยู่ใฝ่หาความรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ครูจะเป็นเพียงผู้แนะนำแนวทางและช่วยเสริมบางส่วนเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูเป็นผู้รู้ มีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแนวทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนจะต้องจัดให้ครูได้รับการสัมมนาและรับแนวทางนโยบาย แลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต และสามารถนำความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนเป็นศูนย์รวมวิชาการที่มีคุณภาพ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการจัดเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครรับนโยบายด้านการศึกษาประจำปี แนวทางและวิธีการสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้นำความรู้จากการสัมมนาไปจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทุกระดับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 767 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน รวมจำนวน 779 คน 3.2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทุกระดับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและนำผลการอบรมสัมมนามาเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ%
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2022-12-30)

5.00

30/12/2565 : อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการจัดนิทรรศการและผลงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปหัวข้อและวันที่จะทำการจัดนิทรรศการและผลงาน
:10%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:. ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่
:20%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประสานงานโรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
:20%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3594

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3594

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-6525

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **