ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50230000-3598

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน รับประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพการศึกษายั่งยืน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป กรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการผดุงคุณภาพ ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงานการคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ 2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ - เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 2 เครือข่าย (71,72) มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน - เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 3.2 ด้านคุณภาพ - เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การคัดเลือก “ครูดีเด่น” ซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการ และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนาคุณภาพในทิศทางเดียวกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ%
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-12-30)

20.00

30/12/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด ,ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:20%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3598

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3598

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-6525

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **