ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50230000-3604

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชน โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมายและแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยฝ่ายลูกเสือ และยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียนและให้ลูกเสือ ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ อันนำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาดการปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียน

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2.2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 2.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 2.4 เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 2.5 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ลูกเสือและผู้บังคับบัญชา จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทุกโรงเรียนทั่วสำนักงานเขตบางขุนเทียน ตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 3.2.2 ผู้บริหารงานลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทุกระดับของสำนักงานเขตบางขุนเทียน เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ%
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-30)

10.00

30/12/2565 : อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด ,ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:20%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3604

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3604

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-6525

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **