ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ : 50230000-3610

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตแล้ว ควรมีการเน้นให้นักเรียน มีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาล มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคThailand 4.0 เพื่อก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน 15 ปีนับแต่ปีพ.ศ. 2560 ซึ่งการสอนทักษะงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกของการทำงานจะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด ความชอบของตัวเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้และได้เรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งเป็น การระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561– 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์:พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน จากยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ กรุงเทพมหานครจึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้ดำเนินโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้มีโอกาสค้นพบความถนัดและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียนที่มีความพร้อมในการยกระดับการเรียนการสอนทักษะอาชีพแบบเข้มข้น ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนนำร่อง จำนวน 1 โรงเรียน สำหรับ เป็นค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการหรือกิจกรรมฝึกอาชีพในโรงเรียนและค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก รวมทั้งจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการหรือกิจกรรมฝึกอาชีพในโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดและความสนใจของตัวเองได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 5 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน 3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนนำร่อง จำนวน 1 โรงเรียน (โรงเรียนวัดกก) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนนำร่อง จำนวน 1 โรงเรียน (โรงเรียนวัดกก) ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมการฝึกอาชีพได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ%
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-30)

10.00

30/12/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โอนงบประมาณไปสำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งมายังสำนักการศึกษา
:50%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำนักการศึกษาสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3610

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3610

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-6525

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **