ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคลองขวางต้นโพธิ์จากคลองข้างวัดกก ถึงคลองศาลเจ้า : 50230000-3617

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

คลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มีจำนวน 119 คลอง ซึ่งประกอบด้วยคล่องหลักและคลองย่อย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน จึงดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในฤดูฝน และน้ำทะเลหนุน - สภาพคลองมีความตื่นเขินเพราะไม่ได้รับการขุดลอกอย่างต่อเนื่องทุกปี - เพื่อระบายน้ำอุปโภคบริโภคจากชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ%
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2023-01-03)

5.00

03/01/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. รายงานขอซื้อขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน หาตัวผู้รับจ้าง)
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. ลงนามสัญญา ดำเนินการตามสัญญา จนถึงสิ้นสุดสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3617

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3617

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-6525

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **