ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50230000-3619

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวนิธรุวี เพชรมาก โทร. 5805

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2554 โดยได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50230100/50230100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน โดยเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน จำนวน 4 คนต่อวัน วันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 3.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียนในการสนับสนุนช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและการรายงานเหตุสาธารณภัยในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ%
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำคำสั่งศูนย์ อปพร. เขตบางขุนเทียน ในการจัดสมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน ช่วงระหว่างเวลา 16.00 – 24.00 น และช่วงเวลา 24.00 – 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อรับแจ้งเหตุในแต่ละวันและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดข
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดระบบการติดต่อสื่อสาร การรับแจ้งข่าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ อปพร.เขตฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
:40%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3619

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3619

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-6525

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **