ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) : 50240000-7106

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2566)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุดาวรรณ ศิริจารุพงษะ/นางสาวกรรณิการ์ กำลัง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญอื่น ๆ ที่เป็นประเพณีอันดีงาม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วัฒนธรรมไทยสามารถสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์อยนู่สืบไป

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 3. เพื่อเป็นการดำรงและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 350 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-01-03)

100.00

03/01/2566 :ตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด พฤศจิกายน 2565 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และเบิกจ่ายเงิน ธันวาคม 2565 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ดำเนินการจัดกิจกรรม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รายงานผลการดำเนินโครงการ มกราคม 2566 รายงานผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการซื้อวัสดุโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
:90%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-7106

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-7106

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-971

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **