ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง : 50250000-3625

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.อมรรัตน์ หนูน้อย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง (ตามรายละเอียดประกอบรายการ 1) - ปรับปรุงอาคารสนับสนุน (ตามรายละเอียดประกอบรายการ 2) ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU 6 เครื่อง - ม่านม้วนซันสกรีน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง - น1 ขนาด 3x1.55 ม. 11 ชุด - ป10 ขนาด 0.90x2.45 ม. 1 ชุด - ผนังกระจก ขนาด 2.60x2.45 ม. 1 ชุด - ผนังกระจก ขนาด 3.10x2.45 ม. 1 ชุด ตามแบบเลขที่ ดม. 21/65

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการอย่างเหมาะสมตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง
:60%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจรับตามสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3625

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3625

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6526

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **