ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด : 50250000-3627

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.อมรรัตน์ หนูน้อย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

- สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่า มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมาบริโภค และลำเลียงไปสู่ประเทศที่สาม ยาบ้ายังคงเป็นยาหลักที่แพร่ระบาด ชุมชนมีปัญหายาเสพติดรุนแรงมากถึง 3,471 ชุมชน มีการใช้เฮโรอีน ยาเค กัญชา เพิ่มขึ้น และกลุ่มเด็ก เยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 25 ปี เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ 45 - นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านปลอดภัย มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตและทรัพย์สินที่ปลอดภัย สังคมปลอดภัย และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561- 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) มุ่งให้สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ ซึ่งใช้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคง ปลอดยาเสพติด เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม - แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี 2561-2565 ไม่น้อยกว่า 16,432 คน ซึ่ง พ.ศ. 2562 มีแผนพัฒนาอาสาสมัครฯ เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน จำนวน 2,066 ชุมชน รวม 2,066 คน และเพื่อให้การขับเคลื่อนของอาสาสมัครฯ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมืองจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง (อาสาสมัครรายเดิม) จำนวน 1 วัน 2. จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 1 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : จัดประชุม ศป.ปส. เขตดอนเมือง ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2
:30%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3627

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3627

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6526

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **