ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50250000-3634

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

- ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑0.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,656 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน เป็นผู้สูบประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 16 - 20 ปี รองลงมาอายุ 7 - 15 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2559 - 2562 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีเป้าหมายลดความชุกของการเสพยาสูบของประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13 และความชุกของการได้รับควันบุหรี่ของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565 - เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตดอนเมือง จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุนดำเนินงานให้มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ต่อไป

50250400/50250400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตดอนเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : ขออนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และรายละเอียดการจัดกิจกรร
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขต
:50%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตดอนเมือง
:30%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3634

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3634

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6526

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **