ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50290000-6293

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

17

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17

นางสาวอัมพิกา ทองดี (0629479161)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษามีความรู้และทราบถึงผลกระทบหรืออันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมในพื้นที่เขตสาทรเป็นสังคมที่ปลอดจากควันบุหรี่

50290400/50290400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางเขตปลอดบุหรี่ 2.เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้และทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-09-21)

17.00

21/09/2564 : เดือน กันยายน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผน คืนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-08-26)

17.00

26/08/2564 : เดือน สิงหาคม - ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-07-29)

17.00

29/07/2564 : ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-06-24)

17.00

24/06/2564 : เดือน มิถุนายน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผนโครงการที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผนโครงการที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-05-18)

17.00

18/05/2564 : เดือน พฤษภาคม - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผนโครงการที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-04-22)

17.00

22/04/2564 : เดือน เมษายน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการ ** จัดกิจกรรมประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-03-25)

17.00

25/03/2564 : เดือน มีนาคม - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการ จะจัดกิจกรรมประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-22)

12.00

22/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ เขียนโครงการและเสนอโครงการตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-23)

7.00

23/01/2564 : เดือน มกราคม รอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-24)

7.00

24/12/2563 : เดือน ธันวาคม รอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

25/11/2563 : - จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : 1. สำรวจข้อมูลและเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและ ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน โครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6293

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6293

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-856

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **