ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50290000-6573

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกาญจนา สุวรรณศรี โทร. 7226

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1.หลักการและเหตุผล เขตสาทรมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 9.326 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีประชากรประมาณ 82,096 คน ไม่รวมประชากรแฝงที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วย ถนนสายหลัก จำนวน 10 สาย ถนนสายรอง จำนวน 4 สาย และถนนซอยมากถึง 256 ซอย โดยมีชุมชนทั้งสิ้น 26 ชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 179.59 ตัน/วัน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นซอยแคบ หรือชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบกับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บในแต่ละวันทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่อยู่หลายครั้ง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชักลาก มูลฝอยในชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นชุมชนที่รถยนต์เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึง

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เขตสาทรลดน้อยลง 9.2 การจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตสาทรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 9.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-24)

100.00

24/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - 18,000 บาท พ.ย. 63 - 18,000 บาท ธ.ค. 63 - 18,000 บาท ม.ค. 64 - 18.000 บาท ก.พ. 64 - 16,800 บาท มี.ค. 64 - 18,000 บาท เม.ย. 64 - 18,000 บาท พ.ค. 64 - 18,000 บาท มิ.ย. 64 - 18,000 บาท ก.ค. 64 - 18,000 บาท รวม 214,500 บาท ส.ค. 64 - 18,000 บาท ก.ย. 64 - 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-28)

85.00

28/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-26)

60.00

26/05/2564 : ดำเนินการจัดตั้งเบิกจ่ายนเงินเดือนให้กับอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-29)

55.00

29/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน 5 ชุมชน จำนวนเงิน 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-24)

35.00

24/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน จำนวนเงิน 18,000 บาท ประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-25)

22.00

25/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคชักลากมูลในชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 8 คน 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-12-23)

17.00

23/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน 9 คน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท 1.ชุมชนบ้านแบบ -ขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 11 ตัน -ขยะอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 8.82 ตัน 2.ชุมชนโรงน้ำแข็ง -ขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 8.5 ตัน -ขยะอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 8.88 ตัน 3.ชุมชนศรีสุริโยทัย -ขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 11.7 ตัน -ขยะอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 9.5 ตัน 4.ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู -ขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 14.03 ตัน -ขยะอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 8.52 ตัน 5.ชุมชนกุศลทอง -ขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 11.25 ตัน -ขยะอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 9.28 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

25/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 8 คน คนละ 2,250 บาท รวม 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งเบิกงบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6573

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6573

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-843

ตัวชี้วัด : องค์ฯ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
67.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **