ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50290000-6584

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย ซึ่งอาจมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลฝอยทั่วไป แต่เป็นมูลฝอยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างมากหากมีการจัดการไม่เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนการทิ้งการเก็บรวบรวมและการกำจัดที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งมูลฝอยอันตรายที่เกิดจาก บริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการ สำนักงาน ชุมชน และครัวเรือน ส่วนมากจะถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป และนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีทำให้สารพิษจากขยะพิษดังกล่าวปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน แหล่งน้ำ และอากาศ ทำให้เกิดมลพิษ และส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งวิธีการกำจัดมูลฝอยอันตรายนั้นมีหลากหลายวิธีแต่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการทิ้ง สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย จึงขอความร่วมมือจาก บริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการ สำนักงาน ชุมชน ครัวเรือน ช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่หมดอายุ กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ สีทาบ้าน หลอดไฟหมดอายุโดยเฉพาะหลอดเรืองแสงซึ่งมีการฉาบสารวาวแสง ยารักษาโรคหมดอายุ ยาทาเล็บ เป็นต้น ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยนำมูลฝอยอันตรายใส่ถุงขยะให้มิดชิด และนำไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยประเภทมูลฝอยอันตราย เพื่อกรุงเทพมหานครจักได้นำไปทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและให้ความสำคัญของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไปและนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและเข้าใจ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 9.2 ลดปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ลักลอบทิ้งลงในคู คลอง ที่รกร้าง ที่ว่าง 9.3 ปริมาณมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกได้จากแหล่งกำเนิด เข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธีเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-24)

100.00

24/09/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รวม 16,100 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-08-31)

91.00

31/08/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือน สิงหาคม ได้ 4.56 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-28)

85.00

28/07/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ได่้ 890 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค. 63 – มิ.ย. 64 รวม 10.69 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-26)

60.00

26/05/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 910 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : เดือน เมษายน 2564 ดำเนินการได้ 8.66 ตัน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 จำนวน 7.72 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-24)

35.00

24/02/2564 : ดำเนินจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2.06 ตัน ตามสถานที่ดังนี้ 1.กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ. 2.อาคารลุมพินีเพลสสุวรรณสวัสดิ์ 3.ลุมพินีทาวเวอร์ 4.อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี 5.อาคารธาราสาทร 6.อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 7.การประปาทุ่งมหาเมฆ 8.อื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-01-25)

27.00

25/01/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 400 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตามสถานที่ ชุมชน อาคารสูง โรงแรม โรงเรียน ภาครัฐและเอกชน ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 รวม 3.16 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 รวม 1.08 ตัน รวม ต.ค. - ธ.ค. 4.24 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-11-25)

9.00

25/11/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือน ตุลาคม 2563 และเดือนพฤศจิกายน 2563 -ตุลาคม 2563 = 1.89 ตัน -พฤศจิกายน 2563 = 1.27 ตัน รวมทั้งสิ้น 3.16 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6584

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6584

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **