ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50300000-6506

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเทวินท์ วงศ์กองแก้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะสดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษผักผลไม้ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย และช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

50300600/50300600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 2 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1 ดำเนินการสาธิตการจัดการมูลฝอยให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง 2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 10 ต่อปี เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 3 ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๓ การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-30)

100.00

30/09/2565 :ดำเนินการแล้วเสร็จ...ให้ความรู้และส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ฯ ณ ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-09-29)

60.00

29/09/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ....ติดตามการดำเนินการชุมชนนำร่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2022-07-26)

50.00

26/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...ติดตามการดำเนินการของชุมชนนำร่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-06-27)

45.00

27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...ติดตามการดำเนินการของชุมชนนำร่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-05-24)

40.00

24/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...ติดตามการดำเนินการของชุมชนนำร่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2022-04-22)

35.00

22/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...สาธิตเผยแพร่ความรู้และการทำน้ำหมักชีวภาพร่วมกับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ณ ชุมชนมาตานุสรณ์ และติดตามการดำเนินการชุมชนนำร่องอื่น ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2022-03-25)

30.00

25/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...สาธิตเผยแพร่ความรู้และการทำน้ำหมักชีวภาพแก่ศูนย์เรียนรู้ตามอัธยาศัยฯ เขตบางคอแหลม และติดตามการดำเนินการชุมชนนำร่องอื่น ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2022-02-21)

25.00

21/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...สาธิตเผยแพร่ความรู้และการทำน้ำหมักชีวภาพให้ชุมชนร่วมใจพัฒนา และติดตามการดำเนินการชุมชนนำร่องอื่น ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-01-25)

20.00

25/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...ติดตามการดำเนินการของชุมชนนำร่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-12-24)

15.00

24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...จัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ และติดตามการดำเนินการของชุมชนนำร่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-11-24)

10.00

24/11/2564 : - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ และติดตามการดำเนินการชุมชนนำร่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การดำเนินการ 1.จัดหาวัสดุโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับวิธีการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ให้ประชาชนในชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่เขต
:30%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การสาธิตเผยแพร่ความรู้และวิธีการแปรรูป มูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ให้ประชาชนในชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่เขต
:30%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและสรุปรายงานเสนอคณะผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2022-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-6506

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-6506

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1057

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

0 / 0
4
30.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **