ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50310000-2913

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตบางซื่อ ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตบางซื่อ ในการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรของศูนย์วิชาการเขต บางซื่อ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตส่งผลให้ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตขึ้น

50310700/50310700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสำนักงานเขต ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน 2.2 เพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตให้เป็นที่ยอมรับ 2.3 เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มอย่างเป็นระบบด้วยการระดมสรรพกำลังและศักยภาพ ของบุคลากรในท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับครูผู้ช่วยถึงระดับชำนาญการพิเศษจำนวน 101 คน 3.2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้เพื่อนครูในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติโครงการฯ และจัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเพื่อวางแนวทางการ ดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ฝ่ายการศึกษาประชุมวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อวางแวทางการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาดำเนินการศึกษาหัวข้อที่จะนำมาใช้สัมมนาในโครงการ เดือนมกราคม 2566 อยู่ระหว่างฝ่ายการศึกษาดำเนินการเสนอหัวข้อให้กับผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:20%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากร และสถานที่จัดประชุม
:20%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
:20%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2913

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2913

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-2029

ตัวชี้วัด : ร้อยละฏครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **