ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : 50310000-2914

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2566)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน พร้อมทั้งต้องสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป สำนักงานเขตบางซื่อ จึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียน

50310700/50310700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวิชาการ 2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 3. ทัศนศึกษา 4. การบริการสารสนเทศ/ICT ด้านคุณภาพ นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการต่างๆ ทำให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2023-01-03)

25.00

03/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ฝ่ายการศึกษาประชุมร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อวางแนวทางการดำเนินการ เดือนธันวาคม 2565 โรงเรียนในสังกัดวางแผนการดำเนินการ เดือนมกราคม 2566 ฝ่ายการศึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.(25%) ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. (50%) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
:25%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. (75%) ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:25%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. (100%)ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
:25%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2914

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2914

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-2029

ตัวชี้วัด : ร้อยละฏครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **