ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50310000-2916

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล โดยกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล และค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นเงินหัวละ 600 บาท ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

50310700/50310700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน -เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนหัวละ 600 บาท ตามจำนวนนักเรียน 2,373 คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ 2) ค่าประกันอุบัติเหตุ 3.2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ฝ่ายการศึกษาประชุมร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อวางแนวทางการดำเนินการ เดือนธันวาคม 2565 โรงเรียนในสังกัดวางแผนการดำเนินการ เดือนมกราคม 2566 ฝ่ายการศึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. (20%)ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2 (40%)จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. (60%)โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. (80%)โรงเรียนดำเนินการตามแผน โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕65ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖6
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. (100%)ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
:20%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2916

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2916

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-2029

ตัวชี้วัด : ร้อยละฏครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **