ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50310000-2917

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ ผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดนักรบ และสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเองและชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกัน ชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ สำนักงานเขตบางซื่อ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภทที่กำหนดไว้เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มเขตจนถึงรอบชิงชนะเลิศในระดับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬาและมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดรวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

50310700/50310700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย -เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข -เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชนให้แข็งแรง เป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ -นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ 7 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมกีฬานักเรียน ด้านคุณภาพ -นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และรู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ฝ่ายการศึกษาประชุมร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อวางแนวทางการดำเนินการ เดือนธันวาคม 2565 โรงเรียนในสังกัดวางแผนการดำเนินการ เดือนมกราคม 2566 ฝ่ายการศึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. (20%)ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.(40%)ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้จัดทีมนักกีฬาทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อรับทราบนโยบายและพัฒนาแนวทางร่วมกัน
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. (60%)สำรวจความต้องการของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดทุกรายการเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการจัดการแข่งขัน, สรุปข้อมูลจัดทำแผนการแข่งขันแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ, กำหนดวันและเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท, จัดหารางวัลและอุปกรณ์การแข่งขัน, แต่
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. (80%)ดำเนินการจัดแข่งขันตามกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. (100%)ดำเนินการเบิกจ่ายพร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2917

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2917

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-2029

ตัวชี้วัด : ร้อยละฏครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **