ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50340000-7115

สำนักงานเขตประเวศ : (2566)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตนั้นๆ สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาทนโยบายและทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ จากการติดตามผลและประเมินผลภาพรวมของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตพบว่า การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณ ดำเนินการ สำนักการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิชาการเขต การขาดแคลนบุคลากรประจำที่จะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานและธุรการของศูนย์วิชาการเขต ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาต้องทำหน้าที่ธุรการด้วยส่งผลกระทบในการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตประเวศเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพศูนย์วิชาการเขตประเวศเห็นควรพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้มีมาตรฐานทางการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาและมีการดำเนินกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ๒.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้น ๒.๓ เพื่อให้สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ๒.๔ เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจบริบทของสถานศึกษาเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ๓.๑.1 ให้มีการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตในลักษณะของการอบรมเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการทำงาน ๓.1.๒ ให้คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตมาร่วมกันวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการและรายงานต่อสำนักการศึกษา ประจำปีละ 1 ครั้ง ๓.1.๓ ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 3.2 ด้านคุณภาพ ๓.2.1 คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา ๓.2.2 สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกัน ๓.2.3 สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-03)

30.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างประชุมวางแผนการดำเนินงาน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่ตั้งไว้4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบรวม 4 ขั้นตอน คิดเป็
:100%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-7115

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-7115

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-998

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัยและมี IQ และ EQ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายร้อยละ 90 : 90

ผลงานที่ทำได้ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90 :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 90)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **